Algemene voorwaarden

Aanmelding

Voor de aanmelding dient u gebruik te maken van dit inschrijfformulier. U kunt dit formulier per post of per fax zenden aan het betreffende regionale secretariaatsadres. De contactgegevens vindt u op de voorzijde van dit formulier. U kunt zich ook eenvoudig aanmelden via onze website www.fidipe.nl. De aanmelding dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de workshop of cursus in ons bezit te zijn. Het aantal deelnemers is beperkt tot minimaal 12 en maximaal 25 personen, tenzij anders overeengekomen. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van de aanmeldingen. Omstreeks 14 dagen voor aanvang wordt er beslist over het al dan niet doorgaan van een workshop of cursus. In het geval er niet voldoende deelnemers zijn, of van overtekening sprake is, zal – in overleg -naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Dit kan betekenen dat men voor het volgen van de workshop of cursus een andere locatie en/of een andere datum krijgt aangeboden. De kandidaat-deelnemer is niet verplicht hiervan gebruik te maken. Mocht een alternatief aanbod niet te realiseren zijn, dan zal tot annulering worden besloten. Hieraan zijn voor de kandidaat-deelnemer geen kostenverbonden. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd.

Betaling

Door inschrijving verplicht men zich tot betaling van het totale cursusgeld. Bij niet-betaling komen alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten en de eventuele kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure voor rekening van de ingeschrevene.

Studiematerialen

Het bij de workshop te gebruiken studiemateriaal wordt van tevoren toegestuurd of tijdens de bijeenkomst uitgereikt, tenzij anders wordt voorgeschreven. De diploma-/examengerichte cursussen worden verzorgd op door de cursist zelf aan te schaffen meest recente syllabi van NIBE-SVV.

Annulering

In geval van verhindering en niet tijdige afmelding, d.w.z. uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de workshop of cursus, blijven de volledige kosten van deelname verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand tot vier dagen vóór aanvang is € 75,00 annuleringskosten verschuldigd. Afmelding kan alleen schriftelijk.